CROESO I WASANAETHAU CYNNAL A CHADW GERDDI AC EIDDO TYFU

Cliciwch yma iweld oriel o'n gwaith

CYNNAL A CHADW GERDDI

Mae Gwasanaethau Cynnal a Chadw Gerddi ac Eiddo Tyfu Caerffili yn cynnig gwasanaeth cynnal a chadw lawnt fforddiadwy ieiddo preswyl a masnachol.  Rydym ynfalch o'r canlyniad gorffenedig, ac yn gadael lawntiau mewn cyflwr dilychwin ambris mae'n siŵr y byddwch o'r farn ei fod yn gystadleuol.

Darllen Mwy

FFENSIO A GOSOD DECIN

Mae ffensys yn diogelu'ch cartref ac yn dynodi terfyn eich lle personol chi.  Dim ond y deunyddiau a'r dulliau adeiladugorau sydd ar gael y byddwn yn eu defnyddio yng Ngwasanaethau Cynnal a Chadw Gerddi ac Eiddo De Cymru, gan roi tawelwch meddwl i chi bod eich ffens ynddiogel ac y bydd yn para.

Darllen Mwy

WALIAU AC AILBWYNTIO

Yng ngwasanaethau cynnal a chadw Eiddo a Gerddi Tyfu De Cymru, gall ein tîm tirlunio sy'n gweithio'n galed helpu gydagwaith dylunio a chynnig cyngor er mwyn creu amgylchedd wedi'i gwblhau yn yrawyr agored a fydd yn addas i'ch anghenion. Gellir adeiladu waliau gan ddefnyddio briciau wyneb, blociau a cherrig traddodiadol. Rydym yn cynnig gwasanaeth ailbwyntio cynhwysfawr.

Darllen Mwy

TORRI LAWNTIAU

Mae Gwasanaethau Cynnal a Chadw Eiddo a Gerddi Tyfu yn cynnig gwasanaeth cynnal a chadw lawnt fforddiadwy ar gyfer eiddo preswyl a masnachol ar draws Caerffili. Rydym yn falch o'r canlyniadau gorffenedig, ac yn gadaellawntiau mewn cyflwr dilychwin am bris mae'n siŵr y byddwch o'r farn ei fod yn gystadleuol.

Waeth pa mor aml y bydd gofyn eu torri, boed hynny bob wythnos, bob pythefnos neu bob mis, byddwn yn cadw'ch lawntiau, eich glaswellt a'ch borderiyn y cyflwr gorau.  Yn ogystal, rydym yn cynnig pecyn chwynnu hollol gynhwysfawr ar gyfer eich borderi a'ch llwybrau, ermwyn cyd-fynd ag ymddangosiad cyffredinol eich gardd.

TOCIO PERTHI

Rydym yn darparu gwasanaeth rheoli a thocio perthi hollol gynhwysfawr.  O docio a brigdorri i waith mawr i leihau maint perthi.  Efallai bod eich perthwedi tyfu gormod ar i'r palmant, neu efallai ei fod yn eich atal rhag gweld yrolygfa o'ch tŷ.  Gall ein tîm eich helpui ddefnyddio ein gwasanaeth tocio er mwyn ychwanegu harddwch a strwythur i'ch gardd.  

FFENSIO A GOSOD DECIN

Mae ffensys yn diogelu'ch cartref ac yn dynodi terfyn eich lle personol chi. Dim ond y deunyddiau a'r dulliau adeiladu gorau sydd ar gael y byddwn yneu defnyddio yng Ngwasanaethau Cynnal a Chadw Gerddi ac Eiddo De Cymru, gan roi tawelwch meddwl i chi bod eich ffens yn ddiogel ac y bydd yn para.

Am help a chyngor am ystod lawn y deunyddiau, beth am gysylltu â ni, byddwn yn falch o helpu!  Yn ogystal, gallwn drwsio ac adnewyddu eich ffensys presennol trwy ddefnyddio amrediad o driniaethau modern sy'n ddeniadol i'r llygad.

WALIAU AC AILBWYNTIO

Nid yn unig y mae wal gardd yn gallu bod yn ffin cadarn parhaol, ond gall wella'ch gardd hefyd. Nid yn unig y maent yn edrych yn dda, ond gellir eu hadeiladu er mwyn caniatáu amrywiaeth o swyddogaethau hefyd, megis lle eistedd, safle barbiciw, creu safleoedd gardd uwch a defnydd ymarferol megis dal banc pridd yn ei le.  Yng ngwasanaethau cynnal a chadw Gerddi ac Eiddo De Cymru Tyfu, gall ein tîm tirlunio sy'n gweithio'n galed helpu wrth ddylunio a rhoi cyngor, er mwyn creu amgylchedd cyflawn yn yr awyr agored, sy'n addas i'ch anghenion.

Gellir adeiladu waliau gan ddefnyddio briciau wyneb, blociau a cherrig traddodiadol. Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr er mwyn ailbwyntio waliau cerrig a briciau sy'n bodoli eisoes.  Nid yn unig y mae ailbwyntio wal yn gwella'r effaith weledol gyffredinol, ond hefyd, mae'n diogelu'r wal ac yn ei hatal rhag gwaethygu yn y dyfodol.

GLANHAU, ADNEWYDDU A GOSOD PATIOS

Walls can be constructed using face brick, block and traditional stone. We offer a comprehensive service for repointing existing stone and brick walls. By repointing a wall, it not only improves the general visual effect, but also acts to preserve the integrity of the wall and prevents future deterioration.

Dyluniwyd ein patios er mwyn bodloni'ch gofynion unigol chi, wrth i ni gael ysbrydoliaeth trwy wireddu eich syniadau chi!

Rydym yn defnyddio'r deunyddiau traddodiadol a modern gorau; 

 • Llechfaen
 • Gwenithfaen
 • Cerrig Palmant Concrid
 • Tywodfaen Indiaidd
 • Cerrig Palmant Blociau
 • Setiau Coblau
 • ·Cerrig Llorio Traddodiadol

Bydd ein tîm yng Ngwasanaethau Cynnal a Chadw Gerddi ac Eiddo Tyfu Caerffili yn cynnal arolwg o'r safle arfaethedig er mwyn sicrhau na fydd unrhyw broblemau cudd megis draeniau neu geblau a phibellau gwasanaeth tanddaearol, achan sicrhau y gosodir is-haen addas.

Gall ein gwasanaeth glanhau ac adnewyddu adfywio'ch hen batio.  Gall ein tîm ddisodli neu gyfnewid unrhyw slabiau sydd wedi cael eu niweidio, sydd wedi suddo neu sy'n rhydd, ailgysylltu gan ddefnyddio sment traddodiadol neu gyfansoddyn cyfuno modern er mwyn atalchwyn rhag tyfu, y mae'r ddau ohonynt ar gael mewn amrywiaeth o liwiau.  Yna, gallwn selio'r patio er mwyn helpu i gynnal y golwg hwnnw o batio sydd newydd gael ei osod!

CYNNAL A CHADW EIDDO

Mae'n staffmedrus yn darparu amrediad o wasanaethau cynnal a chadw eiddo sy'n cynnwys;

 • Cynnal a Chadw a Thrwsio Bargodion
 • Paentio Gwaith Cerrig 
 • Gosod Dodrefn Pecyn Gwastad
 • Gosod Silffoedd a Hongian Eitemau ar Waliau
 • Teilsio
 • Gosod llawr laminedig

GWASANAETHAU GARDD ERAILL

 • Adeiladu Siediau a Sylfeini Siediau
 • Gwelyau Uwch
 • Gwaith gyda Thrawstiau
 • Gwaith Pwrpasol ar Foncyffion
 • Llwybrau Graean

AMDANOM NI

Ar gyfer eich holl anghenion garddio.  O fân waith cynnal a chadw i waith atgyweirio mawr, rydym yn cynnig cyngor a datrysiadau i'ch breuddwyd garddio!

 • Clirio Gerddi
 • Cynnal a Chadw a Thorri Lawntiau
 • Ffensio a Gosod Decin
 • Waliau Gardd ac Ailbwyntio
 • Tocio Perthi
 • Patios Newydd
 • Glanhau ac Adnewyddu Patios

EIN HADDEWID

Yn Tyfu, rydym yn gwybod ac yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw'ch gardd i chi.  Felly, rydym yn addo cyflawni'r holl waith mewn ffordd amserol a phroffesiynol. Byddwn yn gadael eich eiddo mewn cyflwr glân athaclus, a bydd yr holl waith yn cydymffurfio'n llawn â'r rheoliadau adeiladu mwyaf diweddar.  Rydym yn gludwyr gwastraff trwyddedig a chaiff yr holl wastraff a gynhyrchir ei waredu, a phanfo modd, ei ailgylchu mewn ffordd gyfrifol.

CYSYLLTU Â NI

Nodwch gyfeiriad e-bost cywir.